2 Contoh Teks Pranatacara Peringatan HUT RI Bahasa Jawa

Pranatacara yaiku paraga kang duwe jejibahan/tugas nata   lan nglantarake acara/titilaksana  ing upacara adat (manten, sripah, lsp) utawa pasamuwan/ pertemuan kang asipat resmi/formal.

Sebutan liya kanggo pramatacara yaiku : panatacara, panata adicara, pranata adicara, juru wicara, juru paniti laksana, pranata titilaksana, protokol, pengacara, pembawa acara, juru imbau, master of ceremony (MC).

 

Contoh Teks Pranatacara Peringatan HUT RI


Contoh 1 Teks Pranatacara Peringatan HUT RI


Assalamualaikum Wr. Wb.

Kawula nuwun, ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah, saha para guru ingkang kula hormati, ugi dumatheng para siswa, mudha-mudhi ingkang kula tresnani. Keparengan ing mriki kula badhe matur wontwn ngarsa panjenengan sami, minanagka ketua panitya pengetan tanggap warsa Kamardikan RI, ingkang kaping 66 surya kaping 17 Agustus 2011.

Ingkang sepisan, kula mocapaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Murbeng Agesang, dene panjenenganipun sampun kersa paring kanugrahan dumatheng kita sadaya Bangsa Indonesia, kathanda ing dalu punika, kita sampun dipun keparengaken makempal kanthi wilujeng ing papan punika, saperlu sami lenggah tirakatan ing malem 17 Agustus punika.

Kaping kalihipun, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, awit sadaya warga SMK ... sampun sami kepareng paring pambyantu punapa kemawon datheng panitya, murih saged ipun kaleksanaan mahargya pengetan dinten Kamardikan RI ingkang kaping 66 surya kaping 17 Agustus 2011.

Susunan Acaranipun inggih punika :
 1. Pambuka
 2. Nembang Sesarengan tembang “Hari Merdeka”
 3. Sambutan Kepala Sekolah
 4. Sambutan Ketua Panitya
 5. Nembang Sesarengan tembang “Bendera Kita”
 6. Piwaosan Puisi
 7. Piwaosan Donga
 8. Penutup

Kados sampun kawuningan dening para arwuh sadaya, bilih rikala tanggal 17 Agustus 1945, kita bangsa Indonesia sampun kasil uwal saking blengguning penjajah, sarta kanthi pangurbanan rah lan waspo ingkang boten sakedhik, para pemimpin kita sampun kasil maosan Teks Proklamasi Kamardikan RI dhateng Saindenging Bawana, saengga sadaya Bangsa in manca Nagari sami mengertosi, bilih sampun lahir satunggalih Negeri enggal ingkang name Indonesia. Ing dinten benjang enjang tanggal 17 Agustus 2011 Nagari kita Republik Indonesia jangkep yuswa 66 tahun. Awit saking punika ing tirakatan dalu punika, kita sadaya badhe sesarengan lelenggahan seperlu mengeti dinten Kamardikan kita, saha sesarengan nyenyuwun dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad, mugi-mugi, pengeten tanggap warsa ingkang kaping 66 punika mangke saged kaleksanaan kanthi wilujeng, saha sapanginggilipun, Nagari kita Republik Indonesia, pinaringan rahayu widada, nir baya, nir ing sambekala, tebih sangking parang muka, pinaringan tata tentrem kerta raharja, saha nayaka pangembate praja, pingga saged manuntun Bangsa kita dumatheng ancasing Revolusi, inggih punika wujuding bebrayan ageng adhil lan makmur sadaya bangsa Indonesia.

Awit titi laksana sampun ndungkap ing kalamangsa ingkang katemtokaken, pramila kanti mocap Bismillahirrahmaanirrahiim, tirakatan dalu punika kawiwitan.

Salajengipun mbok bilih wonten sawetawis kekirangan ingkang saged ndadosaken kirang renaming penggalih mugi kersa paring kathah kiranging atur, kula naming saged nyuwun agunging pangaksami. Ing wasana mugi keparengan handumugekaken lelenggahan kanthi mardikaning penggalih, sarta panutuping atur,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

 

Contoh 2 Teks Pranatacara Peringatan HUT RI


Assalamuallaikum Wr.Wb.

Bapak kepala sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu guru, ingkang minulya. Sagung para siswa ingkang kula tresnani.

Nyuwun agunging pangapunten dene kula kumawantun ngadheg wonten ing ngarso panjenengan sedaya, mboten karana kirangeng raos pakurmatan dumatheng panjenengan sedaya. Mila kula ugi kumawantun nyigeg pangandikan panjenengan ingkang saweg wawan pangandikan, awit nampi ayahan supados nglantaraken reroncening acara pahargyan dinten punika.

Amung sakderengipun, sumangga kita ngunjukaken raos syukur dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkanga sampun maringi kita mapinten- pinten kanikmatan marang kita sedaya saengga kita saget kempal manunggal ing mriki kanthi pahargyan kamardikan Republik Indonesia kanthi wilujeng nir ing sambikolo.
Perlu kawuningan bilih ing dinten punika, Minggu 17 Agustus 2014, pawiyatan SMA..., ngawontenaken pahargyan dinten kamardikan Indonesia.

Menggang urut- urutaning adicara ing enjang punika :
 1. Pambuka
 2. Sambutan- sambutan
 3. Inti
 4. Panutup

Mekaten menngang lampahing acara ingkang sampun karakit, ingkang punika mugi panjenengan sedaya kersa lenggah saha ngestreni dumugi paripurnaning pahargyan, nuwun.
Ngancik acara ingkang kapeng sepindah inggih punika pambuka, mangga kita buka acara ing enjang punika mawi maosan basmalah sesarengan , “Bismillahirahmannirahim”. Mugi- mugi kanthi waosan basmalah menika acara saget lumampah kanthi lancar mbonten wonten halangan menapa. Amin.

Kalajengaken adicara ingkang kaping kaleng inggeh punika sambutan- sambutan. Sambutan ingkang kaping sepindah inggih punika sambutan Ketua Panitia ingkang badhe dipun salirani panjenegannipun sederek .......Dhumateng sederek .... .wekdal sumangga katur.
(.......)

Mekaten atur sapala sampun paripurna , sambutan ingkang kaping kaleh inggih punika sambutan Kepala Sekolah ingkang badhe dipun salirani panjeneganipun bpk..... . Dhumateng bpk.....wekdal sumangga katur.
(........)

Mekaten atur sapala sampun paripurna. Kalajengaken adicara kaping tiga inggih punika inti inggih punika sesorang pahargyan kamardikan Indonesia ingkang badhe dipun salirani sederek ...... Dhumateng sederek ...... wekdal sumagga katur.
(........)

Mekaten sesorah saking sederek ..... mugi saget migunani tumrap kula lan panjenegan sami lan nambahi tresna kita marang Indonesia .
Dumugi ing pungkasaning adicara inggih punika panutup. Namung sakderengipun kita tutup mbokbilih anggen kula matur lan ngalataraken adicara ngadahi kalepatan ingkang kirang nujuprana ing ngarso dalem panjengan sedaya saestu kula nyuwun agungin pangapunten. Saklajengipun mangga kita tutup acara ing siang punika kanthi waosan hamdalah sesarengan. “Alhamdulillahhirobilallamin”.

Wabilahitaufik walhidayah. Wasallamuallaikum Wr. Wb.

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.

12 Responses to "2 Contoh Teks Pranatacara Peringatan HUT RI Bahasa Jawa"

 1. BONUS FREECHIP HARIAN!

  CemePoker ialah agen Poker Online, Domino, Ceme, dan Capsa yang sediakan bermacam macam banyak game dengan 1 user ID saja dan cemepoker di anugerahkan sbg duta judi poker bersama rating win tertinggi.
  Cemepoker menjamin 100% keamanan segenap membernya berulang pemain Poker beta dipastikan 100% Player VS Player.
  jangan cabar nantikan imbalan merengkuh tiap-tiap bulannya dan balasan referal sebaya hidup

  https://www.pokerceme.info/daftar-poker-online-deposit-via-ovo/

  Ayo join hari ini hanya di cemepoker ---> http://104.248.153.37/

  ReplyDelete
 2. DEPOSIT BISA VIA PULSA XL!

  Agen Bandar Taruhan Judi Bola Sbobet Online Terpercaya dan terbaik yg sediakan jasa layanan terhadap awal akun permainan judi atau taruhan online bagi kamu di delegasi judi online yang berperingkat International, berlaku dan terpercaya hanya di bolazeus.

  Sbg Cabang Bola Sbobet Indonesia Terpercaya, ZeusBola sudah berkerja sama dengan kongsi Sbobet beroperasi di Asia yang dilisensikan oleh First Cagayan Leisure & Resort Corporation, Manila-Filipina dan di Eropa dilisensikan oleh pemerintah Isle of Man bagi beroperasi yang merupakan juru taruhan latihan jasmani sedunia.

  https://bolazeus.info/2019/01/03/bermain-judi-online-terpercaya-menggunakan-deposit-via-pulsa/
  https://bolazeus.info/2019/01/02/situs-poker-online-deposit-via-pulsa/
  https://bolazeus.info/2019/01/01/kelebihan-bermain-taruhan-online-deposit-via-pulsa/

  Atau nonton basket disini :
  https://www.nontonbasket.net/

  Ayo daftar sekarang di Zeusbola ---> http://104.248.148.252/

  ReplyDelete
 3. www.ayamjago.org
  link alternatif sabung ayam s128 mematikan dengan sekali pukul
  WA : 0812-2222-995
  Line: cs_bolavita
  Telegram : t.me/bolavita

  Baca Selengkapnya Tentang Prediksi Skor Bola Hiburan : EURO2020

  ReplyDelete
 4. Susah masuk ke Permainan Sabung Ayam?? Nih Kami Berikan Link Alternatif Sabung Ayam
  Klik ==>>> link alternatif sabung ayam
  Kontak WA: 087785425244
  Cs 24 Jam Online

  ReplyDelete
 5. PROMO MEMBER BARU 15%

  DewaZeus adalah bagian dari situs ZeusBola, yang merupakan master bandar agen taruhan judi bola, Casino, Poker, taruhan sabung ayam online S128, CF88 DewaPoker, Live Casino Dealer Resmi Lisensi Filipina Paling Terpercaya di Indonesia, hanya di bolazeus.

  Sebagai Duta Bola Sbobet Indonesia Terpercaya, ZeusBola telah berkerja sama dgn industri Sbobet beroperasi di Asia yg dilisensikan oleh First Cagayan Leisure & Resort Corporation, Manila-Filipina dan di Eropa dilisensikan oleh ketua Isle of Man bagi beroperasi yang merupakan juru taruhan latihan jasmani sedunia.

  https://dewazeus.site/cara-bermain-poker-online-deposit-via-pulsa/
  https://dewazeus.site/situs-agen-taruhan-online-terpercaya-deposit-pulsa/
  https://zeus365.net

  bonus deposit s128 sabung ayam

  Kunjungi juga link alternatif maxbet nova88 login nova88, main langsung maxbet nova88.

  ReplyDelete
 6. BANYAK PROMO DISINI

  Agen Poker pulsa Terpercaya Di Indonesia, derajat agen Poker Online mencadangkan pulsa ialah sewatak dalang judi yang mengutarakan permainan poker online pada kala ini sudah sangat ringan degnan masuknya pergelaran ini judi online endapan melalui pulsa kemudahan bernilai menggadang disebuah tontonan judi online yang mahir kita jumpai saat ini sebenarnya buah pecah makin berkembangnya masa dan teknologi saat ini didalam pergelaran taruhan online. Menurut cuma menganjurkan pulsa ragam kapital sedimen atraksi di judi pulsa online, anakbuah sudah menggabai kesempatan yang besar berkelakuan dan memimpin permainan.

  Berkelakuan menyisakan pulsa didalam pertunjukan judi online mestinya emang hendak semakin mengentengkan petugas kala anda mengamalkan pertunjukan agunan online. Berdasarkan datangnya endapan melalui pulsa alkisah petugas hendak kuasa atas ringan dalam beraga beserta berprofesi juara didalam secorak pertunjukan poker. Permainan judi online sedimen dengan pulsa jelasnya akan mencengkau sebagian manfaat berperangai yang boleh berbentuk pulsa saja ataupun berbentuk uang absah didalam sebentuk atraksi poker online.

  BACA JUGA:

  situs poker pulsa
  judi bola pulsa
  taruhan bola deposit pulsa


  Ayo daftar sekarang hanya di ZeusBola

  ReplyDelete
 7. Mau tau cara trik bermain slot agar JACKPOT???
  Klik ==== > trik bermain slot

  Ayo Segera Daftar Akun Bermain Anda..Gratiss..

  Klik >>>>>>> Daftar Game Slot

  Hubungi Segera:
  WA: 087785425244
  Cs 24 Jam Online

  ReplyDelete
 8. Live Games Terpopuler Saat Ini!!!
  ==Sabung Ayam Live==
  Jenis Permainan Online dimana Pemain memasang taruhan pertandingan adu ayam yang ditayangkan secara Live!! Seru Banget...
  Langsung Saja Klik Taruhan Sabung Ayam dan Dapatkan Akun Secara Gratis....

  ReplyDelete
 9. https://hasilbola.vip/prediksi-sepakbola/baca/4914/juventus-vs-as-roma-02-agustus-2020

  Prediksi Bola Juventus vs AS Roma 02 Agustus 2020 yang akan diselenggarakan langsung tanpa penonton Allianz Stadium.

  Pada Jadwal Bola Malam Ini Hasil Bola akan memberikan Prediksi Liga Italia, tentunya BIG MATCH pertandingan ini.

  Bagi yang mau join silakan add whatsapp kami +62812-2222-995

  ReplyDelete
 10. Terimakasih telah membantu tugas saya

  ReplyDelete